Vid arbete med fibrosframkallande damm - Företagskliniken

Medicinsk kontroll vid arbete med fibrosframkallande damm

Vid läkarundersökningen inhämtas uppgifter om
a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på exponering för fibrosframkallande eller annat hälsofarligt damm
b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på lungsjukdom
c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk
d) resultatet från tidigare undersökningar och lungröntgen

En spirometriundersökning genomförs,.
En lungröntgen genomförs med olika intervall; före arbetets början och sedan enligt föreskriftens regler.

En bedömning görs av företagsläkaren kring sambandet mellan eventuella besvär och arbetstagarens aktuella arbetssituation.
Ett tjänstbarhetsityg utfärdas vid undersökningen med uppgift om arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

Undersökningen upprepas vart tredje år så länge man är exponerad för dammet.

Skrolla till toppen