Medicinska kontroller - Företagskliniken

Medicinska kontroller i arbetslivet

En medicinsk kontroll är en medicinsk undersökning som utgår från speciella risker i arbetsmiljön, som kan orsaka ohälsa eller skada hos den som arbetar. I den medicinska kontrollen kan det ingå samtal, att man tar prover, frågeformulär och fysiska undersökningar.

Företagskliniken har den medicinska kompetens som krävs för att genomföra medicinska kontroller, hälsoundersökning, läkarundersökningar och utfärda tjänstbarhetsintyg, dvs ett utlåtande om en anställd uppfyller medicinska krav för speciella arbetsuppgifter där risken bedöms vara högre för hälsorisker.

Vilka arbeten kräver tjänstbarhetsintyg?

Vissa arbeten får du bara låta den som har ett tjänstbarhetsintyg utföra.

Det gäller arbete:

 • med vissa kemiska produkter och ämnen
 • med asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts
 • med bly, kadmium eller kvicksilver
 • som är särskilt fysiskt ansträngande.

För att arbetstagaren ska kunna få intyget, ska chefen anordna en medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg. Läs mer här

Det ska vara en läkare med rätt kompetens, som gör kontrollen. Läkaren bedömer om arbetstagaren har en hälsa som är tillräckligt god, för att klara av den ökade risk för ohälsa, sjukdom eller olycksfall, som arbetet innebär. Om läkaren bedömer att arbetstagarens hälsa är tillräckligt god, skriver läkaren ett tjänstbarhetsintyg för arbetstagaren.

Vad får arbetsgivare efter kontrollen?

Chefen får tjänstbarhetsintyget, om läkaren har skrivit ett. Om kontrollen visar att arbetstagare verkar ha besvär eller sjukdomar som kan bero på arbetet, ska chefen få veta det.

Chefen ska:

 • ta del av resultatet (läsa eller höra det)
 • använda resultatet i ditt systematiska arbetsmiljöarbete, när du riskbedömer och åtgärdar arbetsmiljön
 • dokumentera och spara tjänstbarhetsintyg samt uppgifter om vilken eller vilka ämnen/risker/områden som arbetstagaren har utsatts för
 • göra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Chefen kanske inte får veta allt som kontrollen visade, eftersom vissa saker kan skyddas av sekretess eller tystnadsplikt.

Vad får arbetstagaren efter den medicinska kontrollen?

Arbetstagaren får:

 • resultatet från kontrollen
 • den information och de råd som arbetstagaren kan behöva, enligt det kontrollen visade, till exempel vad arbetstagaren behöver tänka på i arbetet eller skydda sig ifrån i arbetsmiljön
 • tjänstbarhetsintyget, om läkaren har skrivit ett

Varför finns reglerna om medicinska kontroller?

Den medicinska kontrollen är ett sätt för dig som arbetsgivare att följa upp, att arbetstagare inte blir sjuka eller skadade på̊ grund av arbetsmiljön. Detta ingår som en del i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Om den medicinska kontrollen visar tecken på̊ att arbetstagare har drabbats av ohälsa, som kan bero på̊ arbetsmiljön, ska du göra fler åtgärder i arbetsmiljön för att minimera den riskfyllda exponeringen.

Tack vare de medicinska kontrollerna kan du
 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa, som beror på arbetsmiljö
 • förhindra att ohälsa, som arbetstagaren redan har, blir värre på grund av arbetsmiljön, till exempel om en allergisk person arbetar i en miljö̈ där det finns risk för att nya allergier uppstå
 • vara säker på att arbetstagaren har tillräcklig förmåga, fysiskt och psykiskt, för arbete under extrema påfrestningar, till exempel rök- eller kemdykning, klättring eller dykning
 • upptäcka tillstånd som ökar risken för olycksfall, till exempel stor trötthet vid nattarbete, eller nedsatt omdöme eller reaktionsförmåga hos fordonsförare
 • förebygga att en arbetstagare utsätter andra för risk, genom att hamna i ett tillstånd där arbetstagaren själv behöver hjälp, till exempel i riskfyllda miljöer
 • få mer kunskap om riskerna i arbetsmiljön, och vilka tekniker ni kan använda i arbetet med att förebygga riskerna
 • få återkoppling om hur väl ert arbetsmiljöarbete fungerar
Skrolla till toppen